Els resultats d'un estudi recent mostren que el sunitinib pot ser cardiotòxic (Lancet 2007;370:2011-19).

El sunitinib és un inhibidor de la tirosina cinasa comercialitzat per al tractament del carcinoma renal avançat i dels tumors malignes de l'estroma gastrointestinal (GIST). A fi d'avaluar la cardiotoxicitat associat al seu ús, es van revisar de manera retrospectiva els esdeveniments cardiovasculars en els 75 pacients amb GIST resistents a l'imatinib inclosos en un assaig de fase I/II amb sunitinib. Vuit dels 75 pacients inclosos (11%) i que havien rebut cicles repetits de sunitinib van presentar un esdeveniment cardiovascular; en 6 casos es va registrar insuficiència cardíaca. Gairebé la meitat dels pacients tractats amb la dosi autoritzada de sunitinib van presentar una reducció de la fracció d'ejecció d'almenys un 10%, i un 47% van presentar hipertensió arterial. Els autors suggereixen que la disfunció ventricular esquerra pot ser deguda, en part, a toxicitat miocàrdica directa, exacerbada per hipertensió arterial, i cal un seguiment rigorós dels pacients tractats a fi de vigilar aquests efectes, sobretot en pacients amb cardiopatia isquèmica o amb factors de risc cardiovascular.

En una notícia anterior comentàvem que l'imatinib, un altre inhibidor de la tirosina cinasa aprovat per al tractament de la leucèmia mieloide crònica, pot produir disfunció ventricular esquerra i insuficiència cardíaca. Aquesta cardiotoxicitat s'ha atribuït a les alteracions mitocondrials produïdes pel fàrmac, i s'ha suggerit que podria ser un efecte de grup (Scrip 2006;3178:25).

Aquestes troballes ressalten, una vegada més, la necessitat de fer un seguiment acurat dels pacients tractats amb els nous fàrmacs (amb escassa experiència d'ús, malgrat els resultats inicials esperançadors), així com de les noves tecnologies per part dels sistemes de salut.