Diverses malalties cutànies greus, com la síndrome de Stevens-Johnson, la necròlisi epidèrmica tòxica o la síndrome de DRESS, poden estar causades per fàrmacs. En el darrer número del Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya es descriuen aquests quadres clínics i els principals fàrmacs implicats. Malgrat la dificultat en el diagnòstic, la detecció precoç i la retirada del fàrmac sospitós, juntament amb les mesures de suport, són essencials per a la recuperació del pacient i la prevenció de complicacions.

També s’informa de les restriccions d’ús de les quinolones i fluoroquinolones, a causa de l’impacte de les reaccions adverses neurològiques i musculars incapacitants i potencialment irreversibles sobre la seva relació benefici-risc.