Els trastorns del control dels impulsos, com la hipersexualitat, l’addicció al joc o les compres compulsives són efectes adversos coneguts dels fàrmacs dopaminèrgics emprats per al tractament de la malaltia de Parkinson, com el pramipexol, i també s’ha descrit amb antipsicòtics atípics, com l’aripiprazol (Butll Farmacovigilància Catalunya 2017;15:9-10).

En el darrer número del butlletí arznei-telegram es comenta un cas d’hipersexualitat en un pacient amb malaltia d’Alzheimer tractat amb donepezil. S’han publicat alguns casos d’hipersexualitat poc després d’iniciar tractament amb donepezil, que van millorar en retirar el fàrmac.