El tocilizumab (Roactemra) és un anticòs monoclonal que actua sobre el receptor de la interleucina 6 emprat en l’artritis reumatoide i l’artritis idiopàtica juvenil. S’ha associat a algun cas de malaltia autoimmunitària, com encefalopatia autoimmunitària, així com de lesions cutànies psoriasiformes (Dermatology 2014;228:311-3).

En el darrer número del butlletí alemany arznei-telegramm es descriu un cas de psoriasi en un pacient amb artritis reumatoide després de 5 mesos de tractament amb tocilizumab. Tot i que pel seu mecanisme no sembla plausible, alguns fàrmacs biològics aprovats per a la psoriasi, com l’ustekinumab o els anti-TNF, poden produir paradoxalment exacerbacions de psoriasi.