En pacients amb diabetis tipus 2, l’ús d’inhibidors de la dipeptidilpeptidasa-4 (DPP-4) o gliptines s’associa a un augment del risc de malaltia inflamatòria intestinal, segons els resultats d’un estudi observacional (BMJ 2018;360:k872).

A partir de la base de dades d’atenció primària britànica GPRD, es van avaluar 141.170 adults que havien iniciat tractament amb un hipoglucemiant no insulínic des del 2007. Durant el seguiment, la incidència de malaltia inflamatòria intestinal en els tractats amb una gliptina va ser de 53 per 100.000 anys-persona, en comparació de 35 per 100.000 amb un altre hipoglucemiant. El risc assolia un pic als 3-4 anys d’ús, i aquest semblava limitat a la colitis ulcerosa. Els autors calculen que caldria tractar 2.291 pacients durant 2 anys (o 1.177 durant 4 anys) perquè es produís un cas de malaltia inflamatòria intestinal.

Tot i que el risc absolut és baix i caldria confirmar aquestes troballes amb altres estudis, s’hauria de tenir en compte aquest risc, sobretot en persones amb antecedents de malalties autoimmunes.