Els pacients tractats amb metformina tenen menys risc de càncer que els tractats amb una sulfonilurea, segons els resultats d’un estudi observacional (Diabetes Care 2012;35:119-24).

Diversos estudis observacionals han suggerit que el tractament amb metformina en pacients diabètics s’associa a una menor incidència de càncer (notícia novembre 2010). S’ha publicat un estudi retrospectiu de base poblacional holandès en el qual es va registrar la incidència de càncer en 85.000 pacients diabètics que havien iniciat monoteràpia amb metformina o amb una sulfonilurea. Durant un seguiment de fins a 10 anys, els tractats amb metformina van presentar un 10% menys de càncer en general que els tractats amb una sulfonilurea. En particular, es va registrar menys risc de diferents tipus de càncer, com esòfag, estómac, còlon, fetge, pàncrees, pulmó, mama i pròstata. La disminució de la incidència de càncer es va relacionar amb les dosis de metformina.

Els efectes antineoplàstics de la metformina s’han atribuït a la reducció de la glucèmia i la insulinèmia, però també a una acció directa, independent de la insulina, per estimulació del gen LKB1 supressor de tumors (BMC Medicine 2011;9:33).