Categoria: Toxicitat
El tractament amb un inhibidor de la 5-alfa reductasa, com finasterida o dutasterida, pot augmentar el risc de depressió i d’autolesió en homes d’edat avançada, però no augmenta el risc de suïcidi, segons els resultats d’un estudi observacional (JAMA Intern Med 2016; 20 març).

L’ús d’inhibidors de la 5-alfa reductasa per al tractament de la hipertròfia prostàtica benigna s’ha associat a efectes neurològics adversos en alguns estudis. En un estudi recent, no s’ha observat augment del risc de depressió tractada amb antidepressius en comparació del tractament amb bloquejadors alfa (Pharmacotherapy 2017; 12 març).

En un estudi retrospectiu de cohorts de base poblacional es van incloure 93.197 homes de més de 65 anys que iniciaven tractament amb un inhibidor de la 5-alfa reductasa. En comparació dels no tractats, no es va observar un increment del risc de suïcidi en els que havien rebut aquests fàrmacs. No obstant, el risc d’autolesió va augmentar en 17 per 100.000 anys-pacient, però només durant els primers 18 mesos de tractament, i el risc de depressió va augmentar en 236,5 per 100.000 anys-pacient, el qual es mitigava després de 18 mesos. No es van observar diferències de riscos entre finasterida i dutasterida.

 

Categoria: Toxicitat
S’han notificat alguns casos de síndrome de Stevens-Johnson i agranulocitosi en pacients tractats amb l’anticoagulant rivaroxaban, segons ha informat el laboratori fabricant a Suïssa. En el darrer número del butlletí alemany arznei-telegramm se’n fa ressò.

L’EMA ha revisat 34 casos notificats de sospita de síndrome de Stevens-Johnson en pacients tractats, i 24 d’agranulocitosi, tres dels quals van ser mortals. Als Estats Units, ambdós efectes adversos es descriuen a les fitxes tècniques, però no se’n fa referència a les d’Alemanya ni tampoc a les espanyoles. Tot i que és rar, pot ser molt greu, i caldria informar els pacients sobre els possibles símptomes.

 

Categoria: Eficàcia
Els suplements de vitamina D s’associen a una lleugera reducció del risc d’infecció respiratòria aguda, segons una metanàlisi (BMJ 2017;356:i6583), tot i que no es recomanaria en la majoria de persones, segons l’editorial acompanyant (BMJ 2017;356:j456).

L’administració de suplements de vitamina D és motiu de forta controvèrsia, amb arguments a favor i en contra. En aquesta metanàlisi es van analitzar les dades individuals de 25 assaigs clínics controlats amb placebo de suplements de vitamina D2 o D3 en 11.000 pacients. La incidència d’infecció aguda de vies respiratòries va ser inferior amb els suplements (40,3%) que amb placebo (42.2%). Els efectes beneficiosos es van limitar als participants que tenien uns nivells basals de 25-hidroxivitamina D de menys de 25 nmol/L, així com en els que no van rebre dosis en bolus. Els autors conclouen que els suplements de vitamina D són segurs i protegeixen de la infecció respiratòria aguda.

No obstant, els autors de l’editorial consideren que els resultats no són prou aplicables a la població general i que l’efecte clínicament rellevant continua sent incert, i per tant, probablement no s’hauria de canviar la pràctica clínica. Les dades actuals no donen suport a l’ús de suplements de vitamina D per prevenir la malaltia, excepte en persones amb risc elevat d’osteomalàcia (amb nivells de 25-hidroxivitamina D de menys de 25 nmol/L).

 

Categoria: Eficàcia
El daclizumab és un anticòs monoclonal d’administració parenteral recentment autoritzat per al tractament de l’esclerosi múltiple. En el darrer número del butlletí anglès Drug and Therapeutics Bulletin se’n revisen les dades d’eficàcia i de toxicitat (Drug Ther Bull 2017;55:18-21).

En assaigs clínics ha mostrat reduir la taxa de brots en pacients amb esclerosi múltiple remitent recurrent en comparació de placebo i d’interferó beta-1a. Tot i que no hi ha assaigs clínics comparatius amb natalizumab, fingolimod i alemtuzumab, la reducció dels brots és d’una magnitud similar a l’observada amb aquests fàrmacs. No se’n coneix l’eficàcia per reduir la progressió de discapacitat a llarg termini. S’ha associat a un augment del risc d’infecció, alteracions hepàtiques i reaccions cutànies, i no es pot excloure una relació causal amb dos esdeveniments mortals.

Es conclou que tot i que el daclizumab redueix el nombre de brots de la malaltia en comparació de l’interferó, no se sap si ofereix avantatges significatius d’eficàcia o de toxicitat sobre altres fàrmacs emprats en l’esclerosi múltiple. Els riscos descrits són motiu de preocupació i requereixen una vigilància i seguiment acurats. Ateses aquestes incerteses, no és clar el lloc en terapèutica del daclizumab en l’esclerosi múltiple.

 

Categoria: Toxicitat
En els darrers anys, els avenços en el tractament antineoplàstic han allargat la supervivència dels nens amb càncer, i cada vegada es coneixen més els seus efectes adversos a llarg termini. En els supervivents d’un càncer durant la infància, la possibilitat d’aparició d’aquests efectes adversos justifica que se segueixi una vigilància especial fins a l’edat adulta.

En el darrer número del butlletí de farmacovigilància de Catalunya es revisen els principals efectes adversos a llarg termini que cal tenir en compte per fer-ne un seguiment en aquests adults, com la cardiotoxicitat per antraciclines, les alteracions de la fertilitat, els trastorns endocrins, o les segones neoplàsies, entre d’altres (BFVC 2016;14:17-22).

El coneixement dels efectes adversos tardans dels tractaments oncològics en els nens pot ajudar a orientar l’elecció cap als tractaments menys perjudicials a llarg termini, o a buscar els mitjans per poder-los prevenir.

 

Categoria: Eficàcia
Atès l’elevat nombre de pacients tractats amb anticoagulants orals que han de ser sotmesos a una intervenció quirúrgica, sovint es planteja la decisió de retirar o mantenir el tractament antitrombòtic en el període perioperatori. Fins ara, les recomanacions suggerien administrar teràpia pont amb heparina en els pacients d’alt risc trombòtic i considerar-la en els de risc trombòtic moderat (segons el risc hemorràgic de la intervenció). No obstant, els resultats d’estudis recents i l’aparició dels anticoagulants orals d’acció directa (ACOD) planteja un canvi en el maneig perioperatori.

L’American College of Cardiology ha publicat un algoritme de decisió de consens per ajudar a guiar el metge en el maneig de l'anticoagulació perioperatòria en pacients amb fibril•lació auricular no valvular que estan en tractament a llarg termini amb anticoagulants orals (J Am Coll Cardiol 2017; 9 de gener).

Entre les principals recomanacions, destaca:

  • Quan es decideix interrompre el tractament anticoagulant, s’ha de tenir en compte el tipus d’anticoagulant oral, el risc de sagnat del pacient i el risc hemorràgic de la intervenció.
  • El tractament amb antagonistes de la vitamina K (AVK) no s’ha d’interrompre en pacients amb baix risc d’hemorràgia.
  • L’ús de teràpia pont amb heparina només s’hauria de considerar en pacients tractats amb AVK amb alt risc d’ictus o d’embòlia sistèmica (CHA2DS2-VASc de 7-9 o ictus isquèmic recent), o bé amb un ictus o embòlia sistèmica prèvia (3 mesos o més) que no tenen un risc hemorràgic significatiu durant la intervenció.
  • En pacients tractats amb un ACOD que requereixen interrompre el tractament anticoagulant abans de la intervenció, el nombre de dosis que s’omet ve determinat per la depuració de creatinina i el risc d'hemorràgia de la intervenció. La teràpia pont amb heparina no està indicada en pacients tractats amb ACOD.
  • Abans de reiniciar el tractament anticoagulant oral, cal assegurar una hemostàsia completa. El tractament amb AVK en general es pot reiniciar en 24 hores i la teràpia pont amb heparina (si està indicada) durant les 24-72 hores, segons el risc d'hemorràgia postintervenció. El tractament amb ACOD no s’hauria de reiniciar abans de 24-72 hores després de la intervenció sense teràpia pont segons el risc d’hemorràgia postintervenció (excepte si el pacient no pot tolerar la teràpia oral).
  • El tractament amb ACOD no s'ha d'utilitzar en cas de pròtesi mecànica.

 

Categoria: Eficàcia
En els nens de menys de 2 anys amb una otitis mitjana, el tractament antibiòtic durant 5 dies va ser menys eficaç que el tractament durant 10 dies, segons els resultats d’un assaig clínic (NEJM 2016;375:2446-56).

Es van aleatoritzar 520 nens de 6 a 23 mesos amb una otitis mitjana aguda a rebre amoxicil·lina-àcid clavulànic durant 10 dies o bé durant 5 dies (seguits de 5 dies de placebo). Els nens tractats amb antibiòtic durant 5 dies van presentar una major taxa de fracàs clínic (34%) que els tractats durant 10 dies (16%). No es van observar diferències d’efectes adversos ni en la colonització nasal amb bactèries resistents entre els dos grups.

Tot i que una durada més curta permetria reduir les resistències, el risc de reaccions adverses i el cost, amb les dades disponibles, en nens de menys de 2 anys sembla raonable un tractament antibiòtic durant 10 dies. Caldria avaluar pautes curtes amb altres antibiòtics i en nens més grans (NEJM 2016;375:2492-93).

 

Categoria: Eficàcia
Les heparines de baix pes molecular (HBPM) no semblen prevenir la malaltia tromboembòlica venosa (MTEV) simptomàtica en pacients sotmesos a artroscòpia de genoll o immobilització de la cama, segons els resultats de dos assaigs clínics (NEJM 2016; 3 desembre).

Es dos assaigs clínics pragmàtics, prop de 1.500 pacients sotmesos a artroscòpia de genoll i de 1.500 amb immobilització de la cama van ser aleatoritzats a rebre una HBPM o sense anticoagulació. El grup d’artroscòpia va ser tractat durant 8 dies després de l’artroscòpia, i l’altre grup mentre va durar la immobilització. Després de 3 mesos, no es van observar diferències significatives en les taxes de MTEV simptomàtica entre els tractats i els no tractats. Les taxes d’hemorràgia greu també van ser similars. Els autors conclouen que la tromboprofilaxi de rutina amb HBPM no és eficaç per prevenir la MTEV en tots els pacients sotmesos a artroscòpia de genoll o immobilització de la cama, tot i que no es pot excloure que en alguns pacients d’alt risc podria ser eficaç.

 

Categoria: Eficàcia
En els pacients amb una litiasi ureteral, el tractament amb un bloquejador alfa-adrenèrgic s’associa a una taxa elevada de resolució, segons els resultats d’una metanàlisi (BMJ 2016; 355:i6112).

Es van incloure 55 assaigs clínics amb prop de 600 pacients amb una litiasi ureteral que havien estat aleatoritzats a un bloquejador alfa-adrenèrgic, com tamsulosina, o bé placebo o sense tractament. Els pacients tractats amb un bloquejador alfa-adrenèrgic presentaven una taxa de resolució de la litiasi de 76%, en comparació de 48% en el grup control. Els autors calculen que caldria tractar quatre persones amb un bloquejador alfa-adrenèrgic perquè un pacient es beneficiés del tractament. Els pacients amb pedres més grans (≥5 mm) semblen beneficiar-se més.

Segons els autors, aquestes troballes suggereixen que, atès el perfil de toxicitat i l’ampli marge terapèutic d’aquests fàrmacs, en els pacients amb una litiasi ureteral susceptibles de tractament conservador, s’hauria de considerar una pauta amb un bloquejador alfa-adrenèrgic, si no hi ha contraindicacions.

 

Categoria: Toxicitat
En pacients d’edat avançada tractats amb dabigatran, l’ús de simvastatina o lovastatina no augmenta el risc d’ictus, però augmenta el risc d’hemorràgia greu (CMAJ 2016;21 novembre).

El dabigatran és un substrat de la glicoproteïna P (gp-P) i la seva administració concomitant amb un inhibidor d’aquest transportador, com amiodarona, ketoconazol o verapamil, pot augmentar les concentracions plasmàtiques de dabigatran i el risc d’hemorràgia. Alguns estudis in vitro suggereixen que algunes estatines, com simvastatina o lovastatina, són inhibidors de la gp-P.

Es van realitzar dos estudis de casos i controls niats de base poblacional amb pacients de 66 anys o més que havien iniciat tractament amb dabigatran entre maig de 2012 i març de 2014. En el primer estudi, els casos eren pacients amb un ictus isquèmic, i en el segon, pacients amb una hemorràgia greu. Tots els casos i els controls havien rebut una estatina en els 60 dies previs. Entre 45.991 pacients tractats amb dabigatran, es van identificar 397 casos amb un ictus isquèmic i 1.117 casos amb una hemorràgia greu. Després d’ajustar per factors de confusió, l’ús de simvastatina o lovastatina no va augmentar el risc d’ictus, però es va associar a un augment del risc d’hemorràgia greu, en comparació d’altres estatines.